Pieteikties online
Pieteikties online
Kontaktinformācija
  • Adrese: Valmieras iela 5 Riga,
    LV-1005 Latvija
  • Tālr.: +371-8-000-33-22
  • Darba laiks: 9:00 - 19:00

Privātuma politika

Automašīnu kondicionieru uzpilde un remonts, Autoklimats garantija

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA GVIDIS (turpmāk – Pārzinis), Reģ. Nr.: 40002056526, Stabu iela 108A, Rīga, LV-1009, tālrunis: +371 67271717, e-pasts: info@gvidis.lv.

Pārzinis kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  info@gvidis.lv.

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Pārzinis veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un Pārziņa interneta vietnes sadaļā "Privātuma politika".

2. Pārzinis piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. Pārziņa sīkdatņu politika ir pieejama Pārziņa interneta vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika".

5. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Pārziņa rīcībā esošajām datu bāzēm un publiski pieejamiem reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds;
5.2.    kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.4.    dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos vai līgumā paredzētus pienākumus;
5.5.    komunikācijas dati – zvana Pārzinim apraksts, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar Pārzini;
5.6.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;
5.7.    videonovērošanas rezultātā iegūtie dati.

6. Pārzinis veic personas datu apstrādi:

6.1. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.2. lai nodrošinātu dokumentu apriti Pārziņa lietvedībā;
6.3. lai apzinātu Pārziņa klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.4. lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību;
6.5. Pārziņa tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.6. Pārziņa klientu un/vai Pārziņa interešu aizsardzība.

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.3. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Pārziņa un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pārziņa leģitīmās intereses.

8. Pārziņa leģitīmās intereses ir:

8.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.2. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
8.3. veikt klientu aptauju par Pārziņa darbu;
8.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;
8.6. kontrolēt piekļuvi Pārziņa telpām, nodrošinot Pārziņa infrastruktūras, darbinieku un apmeklētāju drošību, tai skaitā novērst, atklāt un izmeklēt Pārziņa , tās darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo priekšmetu zādzību, novērst vai atklāt fiziskus draudus Pārziņa darbinieku un apmeklētāju drošībai.

9. Pārzinis aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinis saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. auditācijas ierakstu veikšana;
9.5. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

10. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. Pārziņa personas datu apstrādātāji;
10.3. partneriem, kas izmanto Pārziņa iztrādāto Klientu apkalpošanas sistēmu.

11. Personas dati var tikt iegūti, piemēram:

11.1. Datu subjekts piesakās Pārziņa pakalpojumam klātienē vai attālināti, identificējopt sevi;
11.2. Datu subjekts piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
11.3. Datu subjekts identificē sevi komunikācijā ar Pārzini;
11.4. Piesakās jaunumiem.
11.4. Tiek filmēts Pārziņa videonovērošanas iekārtās.
11.5. Brīvi pieejamos resursos.

12.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12.2. Personas dati tiek apstrādāti Stabu iela 108A, Rīga, LV-1009.

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar klientu, Pārziņa leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Pārziņa klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi pie Pārziņa.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Pārzinis veic, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pārzinis ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Pārziņa interneta vietnes sadaļā "Privātuma politika".

load...