Pieteikties online
Pieteikties online
Kontaktinformācija
  • Adrese: Valmieras iela 5 Riga,
    LV-1005 Latvija
  • Tālr.: +371-8-000-33-22
  • Darba laiks: 9:00 - 19:00

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 307/2008

Automašīnu kondicionieru uzpilde un remonts, Autoklimats garantija

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 307/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par personāla apmācības programmu minimālajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/40/EK par emisijām no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām un par grozījumiem Padomes Direktīvā 70/156/EEK (2) paredz obligātu zema globālās sasilšanas potenciāla gaisa kondicionēšanas sistēmu ieviešanu mehāniskajos transportlīdzekļos, sākot no 2011. gada. Regula (EK) Nr. 842/2006 kā īstermiņa pasākumu nosaka nepieciešamību pieņemt noteikumus par atbilstīgu tāda personāla kvalifikāciju, kas veic fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no šādām sistēmām.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Lai nodrošinātu ar šo Regulu aptvertajās jomās pašlaik strādājošā personāla mācības un sertifikāciju, nepārtraucot tā profesionālo darbību, ir nepieciešams atbilstīgs pārejas periods, kura laikā saskaņā ar pastāvošajām kvalifikācijas sistēmām apmācīts vai profesionāli pieredzējis personāls varētu tikt uzskatīts par kvalificētu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 842/2006 noteikumiem.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Oficiāli izraudzītām atestācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(6)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008 par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām(3). Informācija par esošo kvalifikācijas sistēmu vai profesionālās pieredzes atzīšanu pārejas perioda laikā jāpaziņo Komisijai.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktu (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka minimālās prasības apmācību programmām personālam, kas veic dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, uz kurām attiecas Direktīva 2006/50EK, un šādām prasībām atbilstošas apmācības atestācijas savstarpējas atzīšanas noteikumus.

2. pants

Personāla apmācība

1. Tikai personāls, kas ir saņēmis 3. pantā noteikto apmācības atestācijas apliecību, ir uzskatāms par 1. pantā noteiktās darbības veikšanai pienācīgi kvalificētu.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro uz laiku līdz 1 gadam attiecībā uz personālu, kas apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minēto darbību veic personas uzraudzībā, kurai ir šāds sertifikāts.

3. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu vēlākais līdz 2010. gada 4. jūlijam attiecībā uz:

a)

personālu, kuram ir saskaņā ar pastāvošām kvalifikācijas sistēmām izdota atestācijas apliecība 1. pantā minētās darbības veikšanai, kuru kā tādu ir identificējusi dalībvalsts, vai

b)

personālam, kas profesionālo pieredzi 1. pantā minēto darbību veikšanai ir ieguvis līdz 2008. gada 4. jūlijam.

Šāds personāls pirmajā apakšpunktā norādītajā laika periodā ir uzskatāms par pienācīgi kvalificētu 1. pantā noteiktās darbības veikšanai.

3. pants

Personāla apmācības atestācijas izdošana

1. Ar dalībvalsts normatīvu vai administratīvu aktu izveido atestācijas iestādi, vai arī to izraugās dalībvalsts kompetentā iestāde vai kāda cita iestāde, kurai ir šādas tiesības.

2. Atestācijas iestāde, kas minēta 1. punktā, izdod apmācības atestāciju personālam, kas ir apguvis apmācību kursu, kas aptver pielikumā noteiktās obligātās un zināšanas un prasmes.

3. Apmācības atestācijā jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

atestācijas iestādes nosaukums, pilns apliecības turētāja vārds un reģistrācijas numurs;

b)

darbība, kuru ir tiesīgs veikt apmācības atestācijas apliecības turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

4. Ja esošais apmācību kurss aptver pielikumā noteiktās minimālās zināšanas un prasmes, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 3. punktā noteiktos elementus, 1. punktā minētā atestācijas iestāde šādas kvalifikācijas turētājam var apmācības atestāciju, neizejot apmācību kursu atkārtoti.

4. pants

Paziņošana

1. Līdz 2008. gada 4. jūlijam dalībvalstis paziņo Komisijai par nodomu piemērot 2. panta 3. punkta pirmās daļas a) vai b) apakšpunktu, identificējot esošās kvalifikācijas sistēmas vai noteikumus par profesionālo pieredzi, pēc kuriem personāls tiek uzskatīts par pienācīgi kvalificētu.

2. Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas paziņo Komisijai 3. panta 1. punktā minēto personāla atestācijas iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju un 3. panta 2. punkta prasībām atbilstošās personāla atestācijas nosaukumus.

3. Dalībvalstis saskaņā ar 2. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju, un to tūlīt sniedz Komisijai.

5. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1. Dalībvalstis nodrošina savstarpēju atzīšanu apmācības atestācijai, kas izdota citās dalībvalstīs saskaņā ar 3. pantu.

2. Citā dalībvalstī izdotas apmācības atestācijas turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt šīs atestācijas tulkojumu Kopienas citā oficiālajā valodā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā -

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1) OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2) OV L 161, 14.6.2006., 12. lpp.

(3) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(4) OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāaptver apmācību programmās

Regulas 3. panta 2. punktā minētajos apmācību kursos ir jāietver:

a)

teorētiskais modulis, kas ailē "Moduļa veids" ir apzīmēts ar (T),

b)

praktiskais modulis, kura laikā pretendentam ir jāizpilda atbilstošs uzdevums, izmantojot piemērotus materiālus, instrumentus un aprīkojumu un kas ailē "Moduļa veids" ir apzīmēts ar (P).


Obligātās zināšanas un prasmes

Moduļa veids

1.

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes saturošu gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspluatācija mehāniskajos transportlīdzekļos, fluorēto siltumnīcefekta gāzu - aukstumnesēju ietekme uz vidi un attiecīgie vides aizsardzības noteikumi

1.1.

Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību

T

1.2.

Pamatzināšanas par mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmās par aukstumnesējiem izmantojamo fluorēto siltumnīcefekta gāzu lietošanu un īpašībām, šo gāzu emisiju ietekmi uz vidi (to globālās sasilšanas veicināšanas potenciāla skaitliskās vērtības saistība ar ietekmi uz klimata pārmaiņām).

T

1.3.

Pamatzināšanas par Regulas (EK) Nr. 842/2006 un Direktīvas 2006/40/EK attiecīgajiem noteikumiem.

T

2.Vides prasībām atbilstoša fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija

2.1.

Zināšanas par fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijas standartprocedūrām

T

2.2.

Rīcība ar aukstumnesēja balonu

P

2.3.

Rekuperācijas komplekta pievienošana mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un atvienošana no tām

P

2.4.

Rekuperācijas komplekta lietošana

P

load...